Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573), όπως ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξηςανάληψης νομικής δέσμευσηςτροποποίησης νομικής δέσμευσηςολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ, για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εν λόγω Υ.Α.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020.

Οι λεπτομέρειες για τις Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, καθορίζονται στο αριθμ. πρωτ.  4647/01-07-2019 Έγγραφο  της ΕΥΕ ΠΑΑ και ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αφορά τις εξής διαδικασίες :

1.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης

2.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάληψης νομικής δέσμευσης

3.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) –  συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.) – παράταση εργασιών)

4.    Διαδικασία ολοκλήρωσης πράξης

5.    Διαδικασία επιτόπιας επίσκεψης

4647/01-07-2019 & (Παράρτημα) Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων που περιλαμβάνει:

  • Σχέδιο Περίληψης
  • Σχέδιο Σύμβασης
  • Σχέδιο Πίνακα Εγκεκριμένων Επιμετρήσεων και Προσμετρήσεων
  • Σχέδιο Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης
  • Σχέδιο Έκθεσης Επιτόπιας Επίσκεψης
  • Υποδείγματα απαιτούμενων αποφάσεων (προέγκρισης διακήρυξης, προέγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης, προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης πράξης)
  • Λίστες ελέγχου σταδίων και επιτόπιας επίσκεψης (χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες λίστες από το Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τις ανάλογες προσαρμογές για το CLLD/LEADER)