eeabe.gr

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

Ορεστιάδα, 20-09-2013

Αρ. Πρωτ. 08

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων και 40 αγροτών που διαμένουν στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων ανέργων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης, δίνοντας έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία, ο αγροτουρισμός και η πράσινη οικονομία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Προτεραιότητα επιλογής και ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Η αναλογική επιλογή των ωφελουμένων από κάθε Δήμο θα γίνει βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 110 ωφελούμενων από τους εν λόγω Δήμους, θα επιλεγούν και ωφελούμενοι της υπόλοιπης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς επίσης και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίοι θα πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.
2. Ανεξάρτητα με τη μοριοδότηση και την κατάταξη των υποψηφίων, στο πρόγραμμα θα επιλεγούν για να συμμετέχουν 55 γυναίκες συνολικά και 25 ωφελούμενοι συνολικά κάτω των 25 ετών.

2. Εταιρικό Σχήμα της Α.Σ. «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»
Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι:
 Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.) – Συντονιστής.
 Δήμος Ορεστιάδας.
 Δήμος Διδυμοτείχου.
 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.».
 Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας & Περιφέρειας.
 Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων & Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας.
 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας.
 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Διδυμοτείχου.
 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας.
 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου.
3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν:
Α. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Β. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
4. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Συμπληρωμένη Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με υπόδειγμα)**.
2. Πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για την απόδειξη ανεργίας και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό κατάλογο του Ο.Α.Ε.Δ**.
3. Βεβαίωση ασφάλισης του Ο.Γ.Α., για τους αγρότες**.
4. Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας**:
• Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου ή
• Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς) ή
• Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου**.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
7. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις απόδειξης ιδιότητας μέλους Ε.Κ.Ο.
8. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Ά (για άνδρες).
9. Εκκαθαριστικά Οικονομικών Ετών 2011, 2012 & 2013**.
(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για κάθε έτος, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).
10. Αντίγραφα τίτλων σπουδών/ ξένων γλωσσών/χρήσης Η/Υ κτλ (εάν υπάρχουν).
11. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης / βεβαιώσεων προϋπηρεσίας – εργασιακής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
** Απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την ανανέωση της κάρτας ανεργίας τους.

5. Πληροφορίες -Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες καθώς και το έντυπο της Αίτησης στον Συντονιστή φορέα και στους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
 Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης): Σωτηρίου Τσερκέζη 20, ΤΚ. 68200, Ορεστιάδα, τηλ. 25520 27900.
 Δήμος Ορεστιάδας: Βας. Κων/νου 11 – Ορεστιάδα (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
 Δήμος Διδυμοτείχου: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1, Διδυμότειχο (Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).
 www.eeabe.gr
 www.orestiada.gr
 www.didymoteicho.gr
 www.anave.gr

8. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 23/09/2013 έως 10/10/2013, κατά τις ώρες 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.: Σωτηρίου Τσερκέζη 20, ΤΚ. 68200, Ορεστιάδα.
2. Δήμος Ορεστιάδας: Βας. Κων/νου 11 – Ορεστιάδα (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
3. Δήμος Διδυμοτείχου: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1, Διδυμότειχο (Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στο Συντονιστή Εταίρο (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.: Σωτηρίου Τσερκέζη 20, ΤΚ. 68200, Ορεστιάδα), με συστημένη επιστολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.