Υποδείγματα Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης/Σύμβασης/Απόφασης ‘Ενταξης Δημοσίων Παρεμβάσεων, που δεν εκτελούνται με διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων (ΧΔΣ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα δημοσίων παρεμβάσεων, ακολουθούν σχετικά υποδείγματα τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης/Σύμβασης/Απόφασης ‘Ένταξης για έργα που δεν εκτελούνται με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων (ΧΔΣ).

Παρακαλούμε, όλοι οι Δικαιούχοι στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης τους, να μεριμνούν για την προσεκτική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματός τους και των όρων της σύμβασης τους

Τα παραπάνω υποδείγματα θα κατατίθενται σε Ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣΑΑ. Τα ανοιχτά αρχεία θα αποστέλλονται με e-mail και θα κατατίθεται φυσικός φάκελος στα γραφεία της ΕΕΑΒΕ Α.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.