eeabe.gr

[13/09/2022] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

 

*   Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα

 Tel:  25520 27900

Fax:    25520 27757

email:    eeabe@otenet.gr

url  https://eeabe.gr/online/

Πληροφορίες: Πετρέσης Γεώργιος

 

Ορεστιάδα, 13/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 99

ΠΡΟΣ

1.              ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Β. ΙΚΕ) 

Αντιπροσωπία αυτοκινήτων – Εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Κωνσταντινουπόλεως 29,

Ορεστιάδα, 68200

ΤΗΛ.: 25 520 27 321

e-mail: Sales.peugeot@mitsolidiszachariadis.gr  

2.              ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΟΕ

Αντιπροσωπία αυτοκινήτων – Εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 32               

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 68200 

ΤΗΛ.: 2552022996

e-mail: autoki@otenet.gr

3. AUTO NET Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ – Σ. ΣΙΒΡΙΔΗΣ Ο.Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 87

Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 68200

ΤΗΛ.: 25520-81350

e-mail: sidenik@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α, έχοντας υπόψη :

  • το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Β. Έβρου , από το οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω προμήθεια αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα κατά ποσοστό 100% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
  • το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,
  • την υπ’ αριθ. 26_ΠΡΑΚΤ.10/25.08.2022 Απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για την προμήθεια Ι.Χ αυτοκινήτου (CPV: 34100000-8: AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ:

Είδος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σύνολο (€)

Ι.Χ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητήρας 

·       Τύπος κινητήρα: Diesel – 4 κύλινδρος

·       Τύπος αμαξώματος: Επιβατικό ή Crossover / SUV

·       Πόρτες: 5 (αυτοκίνητο 5 θέσεων)

·       Θέσεις : 5

·       Καύσιμο: Diesel

·       Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων/ περιβαλλοντικές επιδόσεις: Euro 6

·       Κυβισμός: έως 1.600cc

·       Μετάδοση: Κιβώτιο Αυτόματο ή Χειροκίνητο

·       Κίνηση: Μπροστά ή πίσω ή σε όλους τους τροχούς (συνεχής ή κατ’ επιλογή)

 

Απαραίτητος Εξοπλισμός

·       Air Condition

·       ESP με λειτουργία απενεργοποίησης

·       Κεντρικό κλείδωμα

·       Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

·       Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

·       Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι καθρέπτες 

·       Υδραυλικό Τιμόνι

·       Ζάντες αλουμινίου

·       Σύστημα πολυμέσων με οθόνη

·       Υπολογιστής ταξιδιού

·       Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού /πλευρικοί

·       Πλευρικοί αερόσακοι για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα

·       Πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

·       ABS με EBD και BRAKE Assist

·       Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

·       Φώτα ημέρας LED

·       Προβολείς ομίχλης

·       Αισθητήρες παρκαρίσματος

·       Cruise Control & Speed Limiter

Έως 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου είναι έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος στο ποσόν αυτό Φ.Π.Α., καθώς και πλέον των αναλογούντων Φόρων και Τελών.

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Β. Έβρου και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 100% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη.

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

 

Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική. Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν την Οικονομική τους Προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη έως και τις 15.00 μ.μ. στην έδρα της της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Σωτ Τσερκέζη 20, Ορεστιάδα Τ.Κ. 68200).

 

Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου οικονομικής προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.

 

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κο Γεώργιο Πετρέση (τηλ. 2552027900, e-mail: eeabe@otenet.gr).

 

Για την Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Περιστεράκης Ιωάννης