eeabe.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER (ΠΑΑ)’’19.4_ΕΕΑΒΕ Α.Α.Ε-ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER (ΠΑΑ)’’

 

Η Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., (ΕΕΑΒΕ ΑΑΕ ΟΤΑ) έχοντας υπόψη :

  • το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Β. Έβρου , από το οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω ανάθεση έργου ‘’ Ενέργειες πληροφόρησης – προβολής – εμψύχωσης του προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ)’’ και πιο συγκεκριμένα κατά ποσοστό 100% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
  • το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,
  • την υπ’ αριθ. αριθμό 5/ΠΡΑΚΤ.1/03.02.2023 Απόφαση της ΕΔΠ της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

 

ΠΡΟΣ:

1. ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
MAXIMUM FM 93.6
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 19 ΤΚ. 68131
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΦΜ 093547425
ΤΗΛ. 25510 80530
email: info@radiomax.gr
2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΑΦΜ 119279882
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
email: kaveiros@gmail.com
3. ΝΕΓΙΑΝΝΗΣ Ν – ΤΕΡΖΗΣ Δ Ο.Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 275 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ 800810397
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
email: nn@adv4u.gr

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω φορείς για την ανάθεση του έργου ‘’ Ενέργειες πληροφόρησης- προβολής – εμψύχωσης του προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ)’’ στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4 του Τοπικού Προγράμματος, με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ:

  

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές Σύνολο (€)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ Α. Ενημερωτικό υλικό (σχεδιασμός, προετοιμασία, εκτύπωση) /  Έντυπη προβολή

200 ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης Leaflet – Ενημερωτικά φυλλάδια έγχρωμα σε τρίπτυχο διπλής όψης διαστάσεων 25x35cm με γενικές πληροφορίες για τις παρεμβάσεις

Τέσσερις (4) αφίσες- Αφίσες ενημέρωσης πληροφόρησης των παρεμβάσεων της Πράξης σε διαστάσεις 50x70cm έγχρωμες

·       Τέσσερα (4) infographics – Αφίσες ενημέρωσης πληροφόρησης των παρεμβάσεων της Πράξης σε διαστάσεις 50x70cm έγχρωμες

B. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης / Ηλεκτρονική προβολή

·       Μία (1) εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 2000 ατόμων ESP με λειτουργία απενεργοποίησης

Έως 5.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Α. Δημοσιοποίηση μέσω ραδιοφώνου

·       Εκατό πενήντα (150) spots

Β. Δημοσιοποίηση μέσω Τύπου

·       Δώδεκα (12) Δελτία Τύπου (έντυπο ή Ηλεκτρονικό)

·       Σαράντα (40) αναρτήσεις σε social media

Γ. Συνέντευξη Τύπου

·       δέκα (10) Συνεντεύξεις Τύπου

 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν έως των πέντε χιλιάδων εκατό (5.100,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος στο ποσόν αυτό Φ.Π.Α., καθώς και πλέον των αναλογούντων Φόρων και Τελών(εάν απαιτείται).

 

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Β. Έβρου και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 100% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη.

 

Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν την Οικονομική τους Προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι και την 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη έως και τις 14:00 μ.μ. στην έδρα της της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Σωτ Τσερκέζη 20, Ορεστιάδα Τ.Κ. 68200).

 

Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου οικονομικής προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

 

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.

 

 

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ. Γεώργιο Πετρέση (τηλ. 2552027900, e-mail: eeabe@otenet.gr).

 

Για την Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Περιστεράκης Ιωάννης

 

 

3. ΑΔΑΜ