eeabe.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «QUALFARM» και με κωδικό MIS: 5070994

03/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ QUALFARM» και με κωδικό MIS: 5070994

Η  Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη:

·         το εγκεκριμένο -στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  έργο με τίτλο «Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι (Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali) – QUALFARM» και με κωδικό MIS: 5070994, στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΑΒΕ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Επικεφαλής Εταίρος,

·         το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,

·         την υπ’ αριθ. 212/16.12.2021 Απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού (CPV: 30000000-9 – Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών) με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ)
3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ(ΛΑΠΤΟΠ)
1 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
1 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
1 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (SSD)
1 ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
1 DRONE (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ)
1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
2 UPS (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΑΣΗΣ)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία  Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (10.483,87) πλέον Φ.Π.Α
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Εργαλείο Ευρωπαϊκής Γειτονίας / European Neighbourhood Instrument) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω πίνακα, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι μέχρι και την 10η Ιανουάριου 2021 ημέρα Δευτέρα έως και τις 15.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Σωτ. Τσερκέζη 20 , 1ος Όροφος, 68200 Ορεστιάδα). Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

·         Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου

·         Φορολογική ενημερότητα

·         Ασφαλιστική ενημερότητα

·      Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.

Η Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κο Γεώργιο Πετρέση (τηλ. 2552027900, e-mail: eeabe@otenet.gr).