ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 2/12/20 Ολοκληρώθηκε η ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD της ΕΕΑΒΕ. Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης για την υλοποίηση 19 Ιδιωτικών Επενδυτικών σχεδίων μέσω του προγράμματος LEADER/CLLD ΠΑΑ 2014-2020 προϋπολογισμού άνω των 4,8 εκ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε χθες 1-12-2020 η διαδικασία ένταξης των ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος LEADER/CLLD της ΕΕΑΒΕ Α.Ε. Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων πόρων από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώθηκε το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης και εκδόθηκε η απόφαση ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Οι νέες επενδύσεις αφορούν κυρίως την ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών στο νομό.

H Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου λαμβάνει Δημόσια επιχορήγηση ύψους 2.714.895 € για 19 έργα τα οποία μαζί με την ίδια συμμετοχή ανερχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 4.805.424 €

Με την παραπάνω ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων, το τοπικό πρόγραμμα LEADER / CLLD της ΕΕΑΒΕ χρηματοδοτεί συνολικά 49 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,6 εκ. ευρώ (συνολικού προϋπολογισμού 7,77 εκ. €) ενώ η αρχική έγκριση ήταν 3,2 εκ. ευρώ. Με τις προσπάθειες της ΕΕΑΒΕ και τη άψογη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξασφαλίσθηκαν οι επιπλέον πόροι και εντάχθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν θετικά.

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2 Ιδιωτικών Επενδυσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τα ενταγμένα έργα δημόσιου χαρακτήρα ήδη υλοποιούνται και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές από το πρόγραμμα. Αφορούν έργα από ΟΤΑ, Συλλόγους λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και αφορούν σε δράσεις και υποδομές που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους με διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης, σχετική προθεσμία, και όπου εφαρμόζει θα καταγράφονται ειδικοί όροι.

Εν μέσω κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα που δίνεται για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του προγράμματος LEADER / CLLD ΠΑΑ 2014-2020. Η αρχική στόχευση για την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα, η διαφανής διαχείριση από την ΕΕΑΒΕ και η αποκεντρωμένη – επί τόπου επίλυση των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υποστήριξη των επενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα μικρά αυτά σε προϋπολογισμό έργα, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στις ευαίσθητες τοπικές οικονομίες μας.

Η ΕΕΑΒΕ παραμένει κοντά στους επενδυτές και υποστηρίζει με κάθε μέσο την επιχειρηματικότητα.

Για την ΕΕΑΒΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Περιστεράκης Ιωάννης