ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 58/23-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την επιλεξιμότητα τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
 • Φορείς δημόσιου τομέα,
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 • ΟΤΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κλπ.) που απαιτείται για την εφαρμογή της στρατηγικής.  

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων, ήτοι:

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση & η απόκτηση δεξιοτήτων, που δύνανται να συνδυάζονται και με δραστηριότητες επίδειξης & ενημέρωσης, καθώς και με βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων & δασών και με επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις & δάση σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης στον γεωργικό και δασικό τομέα ως παραγωγοί. Τα προγράμματα κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, την καινοτομία και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δύνανται να συνδυάζονται και με: • Δραστηριότητες επίδειξης που αφορούν σε δράσεις για την επί τόπου, επίδειξη μιας τεχνολογίας, χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας μεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής •Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν στη διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ •Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων & δασών καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις & δάση.

Οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Φορείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 100%, σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013 για τον δασικό τομέα και τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για το γεωργικό τομέα, για πράξεις με προϋπολογισμό έως 20.000,00 ευρώ.

Τα προγράμματα κατάρτισης όταν αφορούν το γεωργικό τομέα γίνεται χρήση μόνο του άρθρου 14 του Καν. 1305/2013, ενώ όταν αφορούν το δασικό τομέα γίνεται χρήση μόνο του Καν. 1407/2013.  

Ενδεικτική  Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 10.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης  στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων εκτός του γεωργικού και δασικού, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Τα σχετικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επίδειξης μπορούν να καλύπτουν τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης μπορεί να αφορούν θέματα όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η εμπορία, οι τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές, οι αλυσίδες παραγωγής, κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Φορείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης.

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013, για πράξεις με προϋπολογισμό έως 20.000,00 ευρώ.

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να αφορούν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός του πρωτογενή τομέα.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 10.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά μεταποιώντας τα με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης). Ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας.

Οι επιλέξιμες πράξεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
 • Ζυθοποιία.
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοϊνικής προέλευσης.
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής.
 • Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβη, λινάρι).

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50%, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013de minimis (η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο).

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 410.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων (οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ Β3885/2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης αεραθλητισμού κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον  Καν. ΕΕ 1407/2013 de minimis (η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο).

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 120.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση αφορά την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους τομείς μεταποίησης και επιχειρήσεων χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους τομείς μεταποίησης και επιχειρήσεων χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο ανταγωνιστικές με τις νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν στους ως άνω τομείς,  ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες. Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.  

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον  Καν. ΕΕ 1407/2013 de minimis (η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο).

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 50.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κ.λ.π.). Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.  

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.  

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% σύμφωνα με τον  Καν. ΕΕ 1407/2013 de minimis (η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο).

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 150.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 56§2 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά) με βασικά στοιχεία τα εξής:

α) μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Β) δικαιούχους που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Γ) υποψηφίους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, με καταγραφή των παραγωγών και των προϊόντων τους.

Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: Α. Προϊόντα δημητριακών Β. Αρτοσκευάσματα Γ. Ζυμαρικά Δ. Γλυκίσματα Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες. Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά. Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα. Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014). ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. ΙΒ Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά), είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποίες διαθέτουν τουλάχιστον:  

α) καλλιεργήσιμη έκταση,

β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και

γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης.

Μπορούν, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση (κατοχύρωση σήματος).

Δικαιούχοι: Για την οικοτεχνία ως δικαιούχοι δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα (καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους) που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και στο σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας. Στα λειτουργικά αγροκτήματα ως δικαιούχοι δύνανται να είναι αυτοί που ορίζονται στην ΚΥΑ 543/34450/24-3-2017.

Ποσοστό επιχορήγησης: 65% όταν η επιλεξιμότητα της πράξης στηρίζεται στο άρθρο 19 του Καν. 1305/2013 και σε 50% όταν η επιλεξιμότητα της πράξης στηρίζεται στο άρθρο 17 του Καν. 1305/2013. Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης, δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού De Minimis  1407/2013 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο).

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 46.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών έως και μεγάλων επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για μεταποίηση  γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό (Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης) στους τομείς: 1) κρέας: παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας (βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων), μονάδων δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων με βάση το κρέας βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων 2) Γάλα (επεξεργασία γάλακτος παραγωγή προϊόντων γάλακτος, γιαούρτη) 3 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων) 4) Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων) 5 Ελαιούχα προϊόντα (Εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 6.Οίνος 7.Οπωροκηπευτικά (πατάτες, φρούτα και λαχανικά) 8. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 9.Ξηροί καρποί 10. Όσπρια 11. Μανιτάρια Τρούφα 12. Μέλι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 540.800,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εκθετήρια, εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικά, οι επενδύσεις που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/ 25.11.2016 προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.3 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.  

Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Άρθρο 14 Καν. 651/2014).

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Επίσης η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του  εμπορίου. Οι επενδύσεις οικοτεχνίας που δύνανται να ενταχθούν στη δράση αυτή αφορούν επενδυτές που δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία. Κατά τα λοιπά και στις επενδύσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4235/2014. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.4 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Άρθρο 14 Καν. 651/2014).

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 200.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ:19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κ.λ.π.). Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.5 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης: α) 65% για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (αρ. 22 Καν. 651/2014) και β) 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Άρθρο 14 Καν. 651/2014).

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Υποδράσης: 100.000,00 €.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α.       Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000,00 € για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που τίθενται στο Άρθρο 4 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), αφορούν στο Συνολικό Κόστος της πράξης.

β.       Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε αγορά μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού.

γ.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 07/05/2019 και ώρα 13:00 έως 09/08/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν έως και τις 19/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να αποστείλουν αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Έντυπο ΙΙ_2, «Οδηγός επιλεξιμότητας – επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύνανται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.

Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και με βάση αυτά θα γίνει η αξιολόγηση της αίτησης στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απόρριψης της αίτησης στήριξης, σε προηγούμενη πρόσκληση.

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για την εν λόγω υποδράση για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Επισήμανση: δεν θεωρείται διαφορετική υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ οριζόντιας εφαρμογής μιας υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3, ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017).

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι: Πετρέσης Γεώργιος, Ζελίδου Άννα, τηλέφωνο: 2552027900, e-mail: eeabe@otenet.gr

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων της ΕΕΑΒΕ Λήψη ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΛήψη Διευκρινήσεις Οδηγιες ΠΣΚΕ ΟΤΔ 07_03_2019Λήψη Οδηγός Αίτησης LEADER_CLLD_V1_06_03_2019Λήψη