Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006’. Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η φιλοσοφία και οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις.
Η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και η προώθηση της μείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλλων και ομάδων του πληθυσμού.
Η επανένταξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο εθνικό παραγωγικό σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν κατά περίπτωση:

Φυσικά Πρόσωπα
Εταιρείες κάθε μορφής
Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής
Ο.Τ.Α 1ου και 2ου Βαθμού & Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α
Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί Συλλογικοί Φορείς
Φυσικά πρόσωπα κατά κύρια ή μερική απασχόληση γεωργοί
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Η επιχορήγηση για τα ιδιωτικά έργα κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του έργου από 45 έως 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 440.000 €.

Μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 68 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.520.000,00 € αποτελώντας το 70% του έργου σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Επίσημος Δικτυακός Τόπος του ΟΠΑΑΧ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
E.Π. Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 (Υπουργείο Γεωργίας)