ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΤΟ.ΜΕ.Σ.) στο EQUAL

ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΤΟ.ΜΕ.Σ.) στο EQUALΞεκίνησε και υλοποιείται στον Νομό Έβρου το πιλοτικό έργο “Επιχειρηματικότητα στην Μεθόριο” στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.271.240 € χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Προτάθηκε άπο την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Έβρου ως συντονιστή φορέα και άλλους ένδεκα φορείς της περιοχής και του Κέντρου και θα υλοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία με τίτλο ” Τοπική Μεθοριακή Σύμπραξη” – “ΤΟ.ΜΕ.Σ.”

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Με επίκεντρο την αγορά εργασίας, η Πρωτοβουλία EQUAL στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων για όλους τους παραπάνω λόγους, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές.

ΕΤΑΙΡΟΙ της ΤΟ.ΜΕ.Σ.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην Αστική Μή Κερδοσκοπική εταιρεία “ΤΟ.ΜΕ.Σ.” η οποία υλοποιεί το έργο είναι: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Έβρου- Συντονιστής Εταίρος

 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
 • Γενική Γραμματεία Ενηλίκων
 • Δημοσυνεταιριστική “Εβρος” Α.Ε.
 • Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου
 • Ένωση Συλλόγων Γυναικών Έβρου
 • Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Έβρου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου
 • Δ.Π.Θ.-Εργαστήριο Ανθρωπολογίας
 • Κ.Ε.Κ. Δήμου Ορεστιάδας
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Αλεξ/πολης Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Διδυμοτείχου Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα