Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ), ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε το ποσό σε μια νέα παρτίδα πληρωμής, ύψους 209.650,44€. Η πληρωμή αφορά το έργο:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης  του Δήμου Ορεστιάδας. Υπαγόμενο στην Υποδράση 19.2.4.2 _Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών, δημιουργήθηκαν νέες υποδομές για τις τοπικές κοινότητες και τους γύρω οικισμούς .

Ανάδοχος του Ανωτέρου έργου του Δήμου Ορεστιάδας είναι η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έγκριση μιας νέας παρτίδας πληρωμής ( 52.250,00€ ΔΔ) στο LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια νέα παρτίδα πληρωμής, ύψους 52.250,00€. Η πληρωμή αφορά το έργο:

  • LD021-0040671 (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΧΙΝΙΟΥ) Συνολικό αίτημα 104.500,00 εκ των οποίων 52.250,00 ευρώ Ιδιωτική συμμετοχή και 52.250,00 ευρώ Δημοσία Δαπάνη. Η υλοποίηση της Επένδυσης κινείται ομαλά εκταμιεύοντας το 2ο αίτημα καταβολής ενίσχυσης της ΕΠΕ.

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: