ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμ. 11/31.08.2017 , Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και ειδικότερα μέχρι 31-12-2019  με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του με:

  • Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε.
  • Έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε.
  • Έναν (1) ΓΕΩΠΟΝΟ Π.Ε.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Εταιρείας Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε στην Ορεστιάδα και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Εταιρείας Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε στην Ορεστιάδα, οδός Σωτ. Τσερκέζη 20, Τ.Κ. 68200, μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 14:00, και με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Ζελίδου Άννα, τηλ. 2552027900.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε (www.eeabe.gr) και έχει σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε  και η λήψη της τελικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.

                                                                                Ορεστιάδα, 02/10/2017

                                                                    Για την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης

                                                                   Βορείου Έβρου Α.Ε

                                                                    

 

                                                                                   Λαγγουρίδης Σταύρος

                                                                                          Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ.doc

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ.doc

Share This Post