ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Η Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους φορείς και…
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006’. Οι…
«Τεχνογένεσις»  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Το Πρόγραμμα «Τεχνογένεσις» αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «Περιφερειακής Οικονομίας Βασισμένης στη Γνώση και την Καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το Πρόγραμμα…